JOB OPENING

JOB OPENING

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr”

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii

nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w zw. z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Administratora Spółki zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Administratora Spółki

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

I.        Składanie zgłoszeń:

_________________________________________________________________________________________

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 22 maja 2020 roku (włącznie) składać osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 w godz. 800-1530 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.”.

 

II.      Wymagania stawiane kandydatom:

_________________________________________________________________________________________

1)  Kandydatem na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) korzysta z pełni praw publicznych,

f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Kandydatem na stanowisko Administratora Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

III.    Zgłoszenie powinno zawierać:

__________________________________________________________________________________________

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach, urzędowych odpisach lub notarialnie poświadczonych odpisach,

4) oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Republice Mołdawii lub Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a) – c) ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Mołdawii, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) korzystam z pełni praw publicznych,

f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

i) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.,

5) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail i telefon kontaktowy),

6) podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z podpisaną klauzulą informacyjną Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dla kandydata na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., zgodnie z załączonym wzorem,

7) oryginały tłumaczenia przysięgłego na język polski zgłoszenia wraz z załącznikami (wszystkich dokumentów, oświadczeń i informacji wymienionych w pkt 1-6 powyżej), jeżeli zostało sporządzone w języku innym niż język polski.

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a) – k) powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu
do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Spółki dodatkowe dokumenty.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 maja 2020 roku.

 

IV.   Rozmowy kwalifikacyjne

_________________________________________________________________________________________

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 lub w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie i sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jak również miejscu lub wymogach technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Kandydaci będą zawiadomieni pisemnie na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz adres e-mail podany przez Kandydata w zgłoszeniu jako dane do kontaktu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. oraz o sektorze, w którym działa,

2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) zasady funkcjonowania spółek handlowych,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Administratora Spółki,

5) rola Administratorów w relacjach z przedstawicielami pracowników,

6) wiedza w zakresie rekrutacji, motywacji i oceny pracowników.

 

Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach pisemnie. Informacja pisemna zostanie wysłana na adres korespondencyjny (listem poleconym priorytetowym lub przesyłką kurierską, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wskazany przez kandydata jako dane kontaktowe.

Wymaganą deklarację można pobrać tutaj: https://drive.google.com/open?id=1bZFfRSsSvRJ-G9TJ202tvjGWirm0Or8w

 

______________________________________________________________________________________________

Consiliul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr”

societate cu răspundere limitată

cu sediul la Cupcini, Republica Moldova

denumirea prescurtată: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

 

acționând în conformitate cu § 17 alin. 3 pct. 4 și § 18 alin. 2 și 3 ale Statutului Societății împreună cu Rezoluția nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. din data de 24 mai 2019 privind stabilirea regulilor și regimului  de desfășurare a procedurii de calificare pentru funcția de Administrator al Societății, modificată prin Rezoluția nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. din data de 23 aprilie 2020 privind modificarea Rezoluției nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. din data de 24 mai 2019 privind stabilirea regulilor și regimului de desfășurare a procedurii de calificare pentru funcția de Administrator al Societății

anunță

procedura de calificare pentru un post de

Administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

I.     Depunerea aplicațiilor:

______________________________________________________________________
Aplicațiile scrise trebuie depuse personal în termen de 22 mai 2020 (inclusiv) la Cancelaria Generală din sediul Krajowa Spółka Cukrowa S.A. din Toruń, str. Kraszewskiego 40 între orele 8.00-15.30 p.m. sau prin poștă cu confirmare de primire (este decisivă data primirii aplicației), în plicuri închise cu mențiunea “Procedura de calificare pentru funcția de Administrator al Î.C.S.” Moldova Zahăr “S.R.L.

 

II.   Cerințe care trebuie îndeplinite de candidați:

______________________________________________________________________
1) Un candidat pentru postul de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. poate fi o persoană care îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:
a) Are studii superioare sau studii superioare efectuate în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau în Republica Polonă pe baza unor reglementări separate,
b) are o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată,
c) are o experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată,
d) îndeplinește alte cerințe decât cele specificate în literele a-c de mai sus, astfel cum sunt prevăzute în reglementările separate ale Republicii Polonia sau ale Republicii Moldova și, în special, nu încalcă nicio restricție sau interdicție de a deține funcția de membru al unui organ de conducere în societăți comerciale,
e) beneficiază de drepturi publice depline,
f) are capacitate juridică deplină.

2)   Un candidat pentru postul de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. nu poate fi o persoană care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) este lucrător social sau este angajat la un birou al unui parlamentar, senator, parlamentar și senator sau al unui membru al Parlamentului European în cadrul unui contract individual de muncă sau prestează activitatea în baza unui contract de mandat sau în cadrul unui alt contract similar,
b) este membru al organului unui partid politic care reprezintă partidul politic în relații cu terții și are dreptul de a asuma angajamente,
c) este angajat al unui partid politic în baza unui contract individual de muncă sau prestează muncă în baza unui contract de mandat sau în cadrul unui contract similar,
d) îndeplinește funcția de membru ales al unei organizații sindicale la întreprindere sau al unei organizații sindicale al unei societăți aparținând grupului de capital Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
e) activitatea sa socială sau economică dă naștere unui conflict de interese cu activitățile Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

III. Aplicația trebuie să conțină:

______________________________________________________________________

1) o scrisoare de intenție,
2) un curriculum vitae (CV),
3) documentele care confirmă calificările candidatului – studii superioare sau studii superioare obținute în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau Republica Polonă pe baza unor reglementări separate, o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată și o experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată – în original, copii oficiale sau copii autentificate notarial,
4) declarațiile care conțin declar că:
a) am studii superioare sau studii superioare efectuate în străinătate, recunoscute în Republica Moldova sau în Republica Polonă pe baza unor reglementări separate,
b) am o vechime de muncă de cel puțin 5 ani în baza unui contract individual de muncă, în baza desemnării, alegerii, numirii, a unui contract cooperatist de muncă sau de prestare a serviciilor în cadrul unui alt contract sau în calitate de persoană fizică autorizată,
c) am experiență de cel puțin 3 ani în funcții de conducere sau independente sau rezultate din activitatea economică desfășurată în calitate de persoană fizică autorizată,-
d) îndeplinesc cerințele specificate în reglementări separate din Republica Polonia sau Republica Moldova, altele decât cele enumerate în partea a II-a punctul 1 literele a) – c) din anunț și, în special, nu încalc nicio restricție sau interdicție privind deținerea funcției de membru al organului de conducere în societăți comerciale,
e) mă bucur de drepturile mele publice depline,
f) am capacitate juridică deplină,
g) Nu sunt angajat social sau angajat în birourile deputaților, senatorilor, membrilor sau senatorilor sau în biroul unui membru al Parlamentului European în baza unui contract de muncă sau nu lucrez în baza unui contract de mandat sau a unui contract similar,
h) Nu sunt membru al unui partid politic care reprezintă un partid politic în relații cu terții și care are dreptul să asume angajamente,
i) Nu sunt angajat de un partid politic în cadrul unui contract de muncă sau nu îndeplinesc o muncă în baza unui contract de mandat sau a unui alt contract similar,
j) Nu îndeplinesc funcția de membru ales al unei organizații sindicale la întreprindere sau al unei organizații sindicale al unei societăți aparținând grupului de capital Krajowa Spółka Cukrowa.,
k) activitatea mea socială sau economică nu dă naștere niciunui conflict de interese cu activitățile Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L,
5) datele de contact (adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon),
6) declarația semnată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal împreună cu o clauză informativă semnată ale Krajowa Spółka Cukrowa S.A. pentru candidatul la funcția de administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., în conformitate cu modelul atașat,
7) originalele traducerii autorizate în limba polonă a aplicației împreună cu anexele (ale tuturor documentelor, declarațiilor și informațiilor enumerate la punctele 1-6 de mai sus), dacă au fost întocmite într-o altă limbă decât limba polonă.

Fiecare dintre declarațiile enumerate la pct. 4 (a) – 4 (k) ar trebui să fie semnată separat de către candidat.

Aplicațiile care nu îndeplinesc cerințele de mai sus și cele depuse după termen nu vor fi luate în considerare pentru examinare, iar candidații nu vor participa la procedura de calificare.
În timpul procedurii de recrutare, candidatul poate prezenta Consiliului Societății documente suplimentare.
Deschiderea aplicațiilor va avea loc în data de 26 mai 2020.

IV. Interviuri

______________________________________________________________________
Interviurile cu candidații care îndeplinesc cerințele formale vor fi desfășurate până la data de 15 iunie 2020 în sediul Krajowa Spółka Cukrowa S.A. din Toruń str. Kraszewskiego 40, sau la biroul din Krajowa Spółka Cukrowa S.A. la Varșovia str. Al. Jana Pawła II nr. 12 sau folosind mijloace de comunicare directă de la distanță. Despre data și modul de desfășurare a interviului, precum și locul sau cerințele tehnice necesare desfășurării interviului cu mijloace de comunicare directă de la distanță Candidații vor fi anunțați în scris la adresa de corespondență (prin scrisoare prioritară recomandată sau serviciu de curierat, cu confirmare de primire) și adresa de e-mail indicată de candidat în aplicație în calitate de date de contact, cu cel puțin 7 zile înainte de această dată.
Subiectul interviului va fi, în special:
1) cunoașterea domeniului de activitate al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. și a sectorului în care aceasta își desfășoară activitatea,
2) problemele legate de conducerea și gestionarea echipelor de personal,
3) regulile de funcționare a societăților comerciale,
4) experiența necesară pentru îndeplinirea funcției de Administrator al Societății;
5) rolul Administratorilor în relații cu reprezentanții salariaților,
6) cunoștințe în domeniul recrutării, motivării și evaluării salariaților.

Neprezentarea candidatului la interviu (indiferent de motiv) va fi considerată drept renunțarea candidatului la procedura de calificare.
Consiliul Societății poate oricând, fără să dea motive, să încheie procedura de calificare fără a selecta vreun candidat.
Candidații care participă la procedura de calificare sunt notificați în scris despre rezultatele acesteia. Informațiile scrise vor fi transmise la adresa de corespondență (prin scrisoare prioritară recomandată sau serviciu de curierat, cu confirmare de primire) indicată de candidat în aplicație în calitate de date de contact.

 

Declarația necesară o puteți descărca pe acest link: https://drive.google.com/open?id=1WJY3QetoY1_Ao8gMa4UQTmmigA5_QcG4

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.